Onyx
ELEONIVMOS22
|  ONYX IVORY 2X2 MOSAIC  |
ELEONOCMOS22
|  ONYX OCEAN 2X2 MOSAIC  |
ELEONSIMOS22
|  ONYX SILVER 2X2 MOSAIC  |
ELEONWHMOS22
|  ONYX WHITE 2X2 MOSAIC  |